info

Reklamace zboží

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Za zboží během dopravy zodpovídá přepravce. Při přebírání zásilky zkontrolujte její stav. Pokud je porušena ochranná páska, balení obsahuje trhliny, deformovaný roh, proražený karton nebo jiné znaky porušení, mohlo dojít také k poškození nebo ztrátě zboží. Pokud se tak stane, postačí pouze sdělit řidiči: přebírám, ale uveďte "výhradu". V tom případě je řidič je povinen výhradu uvést. Do skeneru se toto uvádí jako status "DORUČENO S VÝHRADOU" předání, nebo v případě papírového přepravního listu se toto uvede přímo názvem "VÝHRADA" společně s Vaším podpisem. Pokud zjistíte poškození nebo ztrátu zboží, přepravní karton nelikvidujte, ale vyfoťte si ho, a to včetně adresního štítku, prasklin, protržení nebo viditelném zalepení páskou. Tyto fotografie budou nutné doložit k reklamaci a následné náhradě vzniklé škody u PPL. Poté nám toto oznamte e-mailem společně s pořízenými fotografiemi.

 

Je-li zboží doručeno na zadanou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
- Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
- Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.fuski.cz vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Fuski BOMA s.r.o. - Reklamační oddělení, K Bytovkám 222, 251 63 Kunice, tel. kontakt na mobilní telefon: 778 067 249, resp. na e-mailové adrese: boma@boma.cz.

Kupující ze Slovenska mohou reklamace zasílat na adresu MAXX Trade s.r.o., Hlinkova 27, 90027, Bernolákovo, Slovensko.

- V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení (případně název firmy a IČO), adresa, číslo účtu, číslo daňového dokladu (faktury) prokazující nabití zboží, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla a podpis.
- Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího).
- Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad (fakturu) a vyplněný reklamační list. Zboží zaslané na reklamaci musí být čisté.
- V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
- V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
- Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

 

Reklamace bude brána v potaz pouze u zboží, které bylo pořízeno v zákonné lhůtě 24 měsíců.

 

- V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
- Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
- V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
- Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
- Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.fuski.cz vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Fuski BOMA s.r.o. - Reklamační oddělení, K Bytovkám 222, 251 63 Kunice, resp. na e-mailové adrese: boma@boma.cz.

- V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: název firmy nebo jméno a příjmení, IČO, adresa, číslo účtu, číslo daňového dokladu (faktury), prokazující nabití zboží, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla a podpis.
- Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího).
- Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad (fakturu) a vyplněný reklamační list. Zboží zaslané na reklamaci musí být čisté.
- V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
- V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
- Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

 

Reklamace bude brána v potaz pouze u zboží, které bylo pořízeno v zákonné lhůtě 24 měsíců.

 

Reklamacni_protokol_Fuski_BOMA_s.r.o.pdf (52 KB)